octombrie 6, 2017

Statutul clubului

Statutul Mioritic-Club România

 

Capitolul I. Denumire, formă juridică, sediu, durata, structura, caracterul, scopul și modalitatea de atingere a scopului

Art.1. Denumirea asociației este “MIORITIC CLUB DIN ROMÂNIA” (prezentă în continuare sub prescurtarea M.C.R. sau Clubul, este o asociație non-guvernamentală, apoliticală, cu beneficiu public, înființatp cu voința de asociere a membrilor fondatori, ce funcționează în temeiul OG nr.26/2000, cu modificările și completările ulterioare și potrivit prezentului Statut).
a). Sediul principal este : Romania, Timișoara, strada Virgil Onițiu, nr. 19;
b). Clubul este membru al Asociației Chinologice Române și respectă regulamentele acesteia;
c). Clubul poate avea sedii secundare, filiale, etc, în județ, în țară sau în străinatate. Filialele nu dispun de personalitate juridică;
d). Ștampila clubului are formă rotundă, cu inscripția “MIORITIC CLUB DIN ROMÂNIA” și va conține sigla clubului (un cap de câine de rasă Ciobănesc Românesc Mioritic.)
e). Asociația „MIORITIC CLUB DIN ROMÂNIA” are personalitate juridică dobândita în sentința civilă Nr. 509 din 29.10.2004 pronunțată de tribunalul Judecătoriei Timișoara. MCR este înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu numărul CIF 16999027 din 02.12.2004.

Art.2. Clubul are caracter particular, bazându-se pe asocierea iubitorilor și crescătorilor de câini Ciobănești Românești Mioritici.
a). Clubul nu are caracter politic și patrimonial;
b). Clubul se poate afilia la orice altă asociație sau uniune locală;
c). Clubul are gestiune economico-financiară independentă și va plăti taxele, obligațiile și contribuțiile impuse în cazul afilierii;

Art.3. Clubul are ca scop promovarea, protejarea, ameliorarea și dezvoltarea rasei prin reproducere științifică urmărind fixarea și conservarea în fondul canin a caracteristicilor rasei Ciobănesc Românesc Mioritic. În vederea asigurării și realizării scopului mai sus menționat, clubul :
a). Apară interesele colective ale membrilor săi;
b). Consiliază membrii săi în problemele de creștere, reproducție, îngrijire canină și în alte probleme cu caracter chinologic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
c). Întreține legături și realizează diverse înțelegeri cu alte asociații sau cluburi din țară sau străinătate;
d). Pune la dispoziția membrilor săi standardele oficiale ale rasei, date despre istoricul și evoluția rasei și reproducătorii din cadrul rasei;
e). Organizează activități sportive specifice, în condițiile impuse de dispozițiile imperative ale art. 8 lit.(a) din O.U.G nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi;
f). Încurajează participarea membrilor săi la diferite manifestări chinologice și asigură în cadrul desfășurării competițiilor proprii a unui spirit de corectitudine și sportivitate, promovând echidistanța și respectarea standardului în evaluarea exemplarelor;
g). Folosește toate posibilitățile și resursele de a promova și stimula dragostea oamenilor față de câinii de rasă în general și față de Ciobănescul Românesc Mioritic în special, cât și pentru stimularea crescătorilor, membrilor clubului, oferind premii și distincții pentru obținerea de rezultate deosebite în activitatea de selecție și promovare a rasei;
h). Consiliază membrii săi în probleme de creștere, reproducție, îngrijire canină și în alte probleme cu caracter chinologic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și regulamentului A.Ch.R.;
i). Dezvoltă și întărește clubul prin obținerea de sponsorizări sau prin desfășurarea altor activități utile clubului;
j). Publică unele materiale (reviste, cărți, vederi, calendare, etc.) cu și despre Ciobănescul Românesc Mioritic;
k). Pune la dispoziția membrilor săi: regulamentele privind creșterea și planificarea reproducției canine, regulamentele competițiilor expoziționale și sportive specifice, precum și actele normative în vigoare care reglementează deținerea, reproducția și vânzarea câinilor de rasă; Îndrumă spre o conduită etică și sportivă.
l). Oferă informații privind exemplarele reproducătoare valoroase prin promovarea pe site conform regulamentului comisiei chinotehnice pe categorii. Creează condițiile de promovare a cuiburilor de Ciobănesc Mioritic oferind posibilitatea de reclamă gratuită membrilor Clubului, pe website-ul oficial al Clubului, în condiții de echidistanță și fără nici un amestec în procesul de vânzare
m). Stimularea prezenței exemplarelor aparținând rasei în cadrul examenelor de selecție și realizarea identificării și zoometriei, conform fișei de selecție.
n). Realizarea unui registru de evidență cât mai complet al exemplarelor rasei.
o). Promovarea pe site a exemplarelor reproducătoare conform raportului comisiei chinotehnice, pe categorii, conform Regulamentului De Creștere și Selecție al Clubului.

Art.4. Durata asociației : MIORITIC CLUB DIN ROMÂNIA se constituie pe o perioada nedeterminata.

Capitolul II. Patrimoniul asociației

Art.5. În vederea realizării scopului și obiectului de activitate al clubului, se constituie un patrimoniu inițial în valoare de 6.000.000 ROL, sumă ce va fi depusă în contul clubului prin contribuția egală a membrilor fondatori.

a). Categoriile de resurse patrimoniale ale MCR sunt următoarele:

 1. patrimoniul iniţial ;
 2. taxele de înscriere ale noilor membri ai Asociaţiei „Mioritic Club din România”;
 3. cotizaţiile membrilor ;
 4. donaţii, sponsorizări; servicii reclamă pentru terți;
 5. încasări realizate în urma organizării de către “Mioritic Club din România” a expoziţiilor, competiţiilor sau a altor manifestări chinologice ;
 6. servicii prestate membrilor;
 7. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale ;
 8. venituri realizate din activităţi economice directe ;
 9. resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale ;
 10. orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei.
 11. alte venituri permise de lege.

b). Patrimoniul MCR va fi folosit numai pentru realizarea scopurilor Clubului.

c). M.C.R. elaborează şi adoptă programe de activitate proprii, buget de venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare conform legii.

d). Valoarea cotizaţiilor se stabileşte la inceputul fiecărui an de către Consiliul Director al M.C.R.cu aproparea Adunării Generale.

Capitolul III. Membrii și categorii de membrii, drepturile și obligațiile membrilor

Art.6. Orice persoană fizică, cetăţean român sau străin, care solicită în scris prin completarea cererii de înscriere (format tip), poate dobândi calitatea de membru al M.C.R., după achitarea taxelor (taxei de inscriere în club și a taxei anuale de membru) și în urma aprobării de către Consiliul Director a cererii. Cererile sunt aprobate în ședințele de consiliu și sunt menționate în procesul verbal al ședinței.

Modelul cererii tip, va fi disponibilă pe web-site-ul clubului MCR, în format electronic și în format tipărit la club. Odată cu transmiterea cererii se va transmite și copia C.I. și dovada proprietății, minim, a unui exemplar de rasă Ciobănesc Românesc Mioritic cu un pedigree eliberat de către o organizație afiliată FCI. În cazul persoanelor sub 18 ani, cererea trebuie semnată și de reprezentantul legal.

Art.7. Nu pot deveni membri ai clubului cei care urmăresc numai obținerea de câștiguri prin cumpărarea, vânzarea de câini sau prin intermedierea acestor tranzacții, precum și membrii altor asociații de profil ce se regăsesc în conflict de interese cu actualul club. Propunerile de respingere a unor cereri de către C.D. sunt supuse și analizei Adunării Generale a M.C.R. în proxima ședință de A.G. a clubului. Calitatea de membru este nominală şi netransmisibilă.

* Categorii de membri :

a). Membrii fondatori – sunt persoanele care au participat la înfiinţarea asociaţiei şi figurează ca atare în actele destinate înregistrării sale legale, conform tabelului anexat. Membrii fondatori vor fi scutiți de taxa cotizației anuale fiind membri de drept ai clubului, cu drept de vot, daca acesția nu renunță sau pierd această calitate.

b). Membrii activi – sunt persoanele înscrise în asociaţie şi care posede cel puţin un câine din rasa CR Mioritic, înscris într-o Carte de Origine recunoscută de Federaţia Chinologică Internaţională și a participat la expoziția de selecție. Membrul activ are drept de vot, cu condiția să aibă achitată cotizația anuală de membru, la zi până la data primei Adunări Generale.

c). Membrii simpatizanți – sunt persoanele înscrise în asociaţie şi care nu deţin un câine din rasa CR Mioritic, dar care doresc să sprijine „Mioritic Club din România” prin plata cotizaţiei anuale. Aceştia pot deveni membri activi în momentul în care intră în posesia unui câine din rasa CR Mioritic înscris într-o Carte de Origine recunoscută de Federaţia Chinologică Internaţională. Membrul simpatizant nu are drept de vot și nu poate fi ales în organele de conducere ale MCR.

d). Membrii de onoare – sunt persoanele din ţară sau străinătate care aduc un aport deosebit în realizarea obiectivelor Asociaţiei „ Mioritic Club din România”. Membrii de onoare sunt absolviți de la plata cotizaţiei anuale și au drept de vot. Titlul de Membru de Onoare se acordă la propunerea Consiliul Director al M.C.R şi este validat de către Adunarea Generală. Clubul poate alege membri de onoare și dintre personalitățile vieții publice, științifice, culturale, din țară și din străinătate. Membrii de onoare, prin prestigiul și renumele lor, pot contribui la sprijinirea și realizarea scopului și obiectivelor și a popularizării rasei C.R. Mioritic și a clubului.

e). Statutul de membru activ este acceptat pentru persoanele din afara țării cu condiția de a participa la cel puțin o expoziție de selecție.

Art.8. Drepturile membrilor sunt :
a). De a beneficia de sprijin și consiliere în probleme chinologice specifice sau nu rasei Ciobănesc Românesc Mioritic;
b). De a lua parte la toate activitățile chinologice de club; De a vota conform intereselor și convingerilor proprii în cadrul Adunărilor Generale ale Clubului, respectând scopul și obiectivele M.C.R.
c). De a fi recompensat pentru merite deosebite la propunerea Consiliului Director cu acordul Adunării Generale.
d). De a alege și de a fi ales în conducerea clubului, cu excepția membrilor sub 18 ani și a membrilor simpatizanți.
e). De a avea acces la regulamentele clubului și hotărârile Conducerii Clubului, precum și la procesele verbale ale Adunărilor Generale ale M.C.R.;
f). De a participa la conferințele, seminariile și adunările clubului;
g). De a fi convocați pentru De a participa la ședințele în care se iau hotărări cu privire la activitatea lor ca membri;
h). De a fi informați la timp de Consiliul Director asupra celor discutate și hotărâte în cadrul acestora prin mijloace de comunicare stabilite de A.G.
i). Să-și apare drepturile în justiție, să poată ataca acele decizii ale organelor de conducere atunci când acestea sunt contrare legii sau statutului sau limitează libertăți prevazute de lege, constituție.
j). De a avea posibilitatea de a-și face cunoscute exemplarele și produșii montelor prin intermediul clubului.
k). Procesele verbale ale adunărilor generale, hotărârile consiliului director din cadrul ședințelor vor fi afișate obligatoriu pe website-ul clubului în maxim 3 zile de la desfășurarea acestora.

Art.9. Obligațiile membrilor sunt:
a). Să respecte Statutul și regulamentele clubului și să se conformeze prevederilor acestora;
b). Să sprijine aspirațiile și eforturile clubului;
c). Să achite până la sfârșitul primului trimestru al anului cotizația de membru, stabilită pentru anul în curs sau până la data Adunării Generale, pentru a avea drept de vot;
d). Să practice creșterea și îngrijirea câinilor cu seriozitate și bună-credință, în conformitate cu regulamentele clubului și legii de protecție a animalelor (nr. 205/2014) și regulamentului A.Ch.R. și F.C.I.
e). Să ferească activitatea clubului de orice fel de divergențe și conflicte de ordin personal;
f). Să acționeze în spirit etic și sportiv în toate acțiunile ce le desfășoară ca membru al M.C.R.
g). Să nu utilizeze calitatea de membru în acțiuni ce dăunează activității clubului;
h). Să verifice periodic site-ul oficial al M.C.R. pentru a lua la cunoștință în timp util orice informație referitoare la activitatea M.C.R.

Capitolul IV. Încetarea calității de membru

Art.10. Calitatea de membru este personală și inalienabilă, ea nu poate trece la succesori.

Art.11. Membrul este de drept autorizat să părăsească oricând clubul, cu condiția să comunice hotărârea sa, în scris, organului de conducere.

Art.12. Membrii clubului, care se fac vinovați de încălcarea dispozițiilor prezentului statut sau care prin activitatea lor aduc prejudicii materiale sau morale, pot fi sancționați și excluși prin Hotărârea Consiliului Director la propunerea Comisiei de Disciplină; împotriva acesteia, cei în cauză pot face apel la Adunarea Generală care decide în ultimă instanță.

a). Pierderea calității de membru se face în situațiile :

 1. Renunțare
 2. Neplată la termen a cotizației anuale, pana în 31.03.
 3. Deces
 4. Excludere conform regulamentului Comisiei de Disciplină.

Capitolul V. Organele de conducere ale clubului sunt :

 1. Adunarea Generală este organul suprem al clubului ;
 2. Consiliul Director are rol executiv;
 3. Cenzorul sau după caz, Comisia de Cenzori este Organul de control financiar-gestionar intern al clubului;

Art.13. Conducerea clubului este realizată de Adunarea Generală. Adunarea Generală este organul suprem al clubului și se compune din toți membrii prezentei organizații, cu drept de vot ai organizației. Aceasta alege din cadrul membrilor săi, pentru un mandat de 4 ani, componența CD, Comisia de cenzori, Comisia de etică și disciplină.

Art.14. Adunarea Generală se convoacă cel puțin o dată pe an, în primul trimestru al anului. În cazul în care este necesar, cu respectarea cerințelor de mai jos, ea poate fi convocată ori de câte ori este nevoie. Adunarea Generală se convoacă la solicitarea Președintelui clubului sau a oricărui membru al Consiliului Director în urma hotărârii luate în cadrul Consiliului Director, sau oricând se va solicita, în scris și motivat, Consiliul Director de către cel puțin o treime din membrii clubului. Consiliul Director este răspunzător de convocare. Convocarea va cuprinde data, locul și ora ședinței precum și ordinea de zi. În afară de cazurile urgente, constatate de Consiliul Director, convocarea trebuie comunicată prin mass-media sau corespondență, cu cel puțin 15 zile înainte de data ședinței.

Art.15. Adunarea Generală are următoarele atribuții:
a). Verificarea și aprobarea bilanțului și a contului de gestiune, precum și dezbaterea raportului cenzorului;
b). Descărcarea de gestiune a Consiliului Director;
c). Stabilirea prestațiilor și a cotizațiilor la care vor fi supuși membrii clubului;
d). Dezbate și aprobă rapoartele financiar-contabile ale Consiliului Director, aprobă și modifică bugetul;
e). Alege membrii Consiliului Director, Comisiei de Disciplina și cenzorul precum și membrii supleanți pentru fiecare din acestea;
f). Revocă individual sau colectiv mandatele membrilor Consiliului Director, membrilor Comisiei de disciplină precum și pe cel al cenzorului, în cazul în care aceasta se impune;
g). Aprobă modificările aduse statutului clubului;
h). Hotăraște, în ultimă instanță, cu privire la excluderea unui membru;
i). Decide în orice altfel de probleme de interes general privind organizarea și funcționarea clubului, potrivit obiectului său de activitate, care nu sunt date prin prezentul statut în competența Consiliului Director sau organelor de control;
j). Adoptă planul de activitate pe anul în curs;
k). Întocmește regulamentul de activitate al clubului;
l). Hotărăște înființarea de filiale, reprezentanțe, etc. în țară și străinatăte;

Art.16. Toți membri clubului au drept de vot egal (excepție fac membrii simpatizanți).
a). pentru ca Adunarea Generală să fie statutară, este nevoie de prezența a cel puțin jumătate plus unu din totalul membrilor clubului, iar hotărârile se iau cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți la ședință.
b). dacă adunarea generală nu este statutară ca urmare a neîntrunirii cvorumului necesar, va începe și va fi statutară la un interval de cel puțin 30 (treizeci) de minute față de ora primei convocări, cu condiția ca acest lucru să fie adus la cunoștință membrilor în conținutul convocării pentru participarea la adunarea generala a Clubului. În A.G. se vor putea lua hotărâri valabile cu votul majorității simple a celor prezenți, indiferent de procentul pe care acesția îl reprezintă din totalul membrilor asociației.
c). Deciziile privind schimbarea sediului clubului, modificarea scopului și dizolvarea clubului se vor putea lua doar cu votul favorabil a cel puțin 2/3 din numărul total de membri ai clubului.
d). Propunerile sau actele întocmite în scris fără deliberare vor avea putere de decizie dacă sunt semnate în unanimitate de membrii asociației;
e). Membrii vor putea vota personal sau prin mandatar cu procură specială sub semnatură privată care va fi transmisă asociației până în ziua Adunării Generale (inclusiv) prin mijloacele de comunicare, poștă, fax, e-mail sau Secretariatului Adunării Generale – și care va rămâne anexă la procesul-verbal încheiat cu ocazia ședinței.
f). În cazul votului egal, votul președintelui este decisiv;

Art.17. Adunarea Generală va fi prezidată de președintele clubului, iar în lipsa acestuia de unul din membrii Consiliului Director. Președintele va fi asistat de membrii Consiliului Director și de doi secretari, aleși dintre membrii prezenți. Secretarii vor verifica îndeplinirea condițiilor statutare în legatură cu convocarea ședinței și vor întocmi procesul-verbal al ședinței, care va cuprinde :
a). Data, locul, ora și ordinea de zi a ședinței;
b). Numărul de membri prezenți, membri absenți și totalul membrilor clubului;
c). Membrii reprezentați prin procuri speciale;
d). Problemele dezbătute;
e). Hotărârile adoptate și numărul de voturi întrunit; deciziile luate cu respectarea dispozițiilor legale și statutare sunt obligatorii pentru toți membrii clubului, chiar dacă acestia au fost absenți;
f). Semnătura secretarilor, prezidiului sedinței și a tuturor membrilor prezenți la adunare;
g). Unui membru prezent la A.G. i se va accepta prezentarea și utilizarea a maxim unei procuri.

Art.18. Președintele clubului este ales prin vot de către Adunarea Generală. Președintele va fi ales numai din rândul membrilor ce activează în cadrul clubului de minim 1 an. Un mandat are durată de 4 ani.

Art.19. Atribuțiile președintelui, vicepresedintelui organizatoric, vicepresedintelui chinotehnic

 1. Atributiile presedintelui
  a). Reprezintă clubul în raport cu alte cluburi, asociații, organisme și organizații naționale și internaționale cu scop similar;
  b). Organizează și conduce activitatea clubului în scopul aplicării hotărârilor Adunării Generale și ale Consiliului Director, a programelor și a planurilor de activitate aprobate;
  c). Prezintă informări asupra activității desfășurate și asupra îndeplinirii obiectivelor și hotărârilor A.G.;
  d). Convoacă ședințele Consiliului Director și pregătește ordinea de zi;
  e). Conduce ședințele Consiliului Director;
  f). Analizează stadiul îndeplinirii obiectivelor propuse și a rezultatelor realizate de membrii clubului; În cazul în care președintele este absent sau nu poate vota din motive de incompatibilitate, atribuțiile acestuia vor fi exercitate de vicepreședinte sau de către un alt membru desemnat de Consiliul Director.
  g). Propune consiliului director măsuri, acțiuni sau înființarea de comisii și echipe de lucru în vederea îndeplinirii hotărârilor AG și al realizării unei bune organizări a clubului.
  h). Are în sarcină realizarea formatului website-ului clubului, dispune updatarea și gestionarea funcționării continue a acestuia.
  i). Supraveghează și coordonează activitatea financiară a M.C.R. prezentând periodic Consiliului Director o situație în acest sens.
  j). Emite proceduri interne pentru coordonarea activității financiare a clubului ce vor fi supuse validării C.D.
  k). Întocmește anual la sfârșitul lunii februarie și odată cu orice convocare a adunării generale lista membrilor cu drept de vot, care va fi postată pe website-ul clubului.
  l). Va propune spre aprobare CD, buget pentru fiecare activitate organizată de club în scopul acestuia, inclusiv pentru organizarea ședințelor Adunărilor Generale.
  m). Se preocupă pentru atragerea de fonduri către bugetul clubului. Prezintă anual Adunării Generale un raport privind activitatea financiară a Clubului.
 1. Atributiile vicepreședintelui organizatoric :
  a). Participă la ședințele CD și AG.
  b). Coordonează organizarea manifestărilor chinologice ;
  c). Întocmește procedurile necesare organizărilor acțiunilor chinologice ale clubului și comunică C.D. echipa de organizare a fiecărei competiții sau acțiuni organizate de club.
  d). În urma Comunicării cu Președintele CD și cu Președintele Comisiei Chinotehnice, stabilește arbitrii ce vor oficia la competițiile de club și face toate demersurile prevăzute de regulamente pentru prezența acestora în cadrul acestor competiții.
  e). Comunică cu conducerea Colegiului de arbitri și cu arbitrii ce au fost desemnați de club să oficieze la competițiile de club în scopul respectării procedurilor și întocmirii actelor necesare pentru convocarea și prezența acestora la competițiile MCR.
  f). Comunică de asemenea cu organizațiile care au primit girul conducerii Clubului de a desfășura acțiuni chinotehnice și competiții ale MCR și se asigură că condițiile și scopurile clubului sunt îndeplinite.
  g). Coordonează organizarea și protocolul ședințelor adunării generale a Clubului, susținut de Președinte și de toți ceilalți Vicepreședinți ai clubului, având la bază buget aprobat pentru organizarea acestora.
  h). Prezintă anual Adunării Generale un raport privind activitatea organizatorică a Clubului.
  i). Întocmește împreună cu comisia organizatorică la începutul fiecărui an un plan al acțiunilor de promovare a rasei în țară și străinătate în concordanță cu bugetul alocat.
 1. Atribuțiile vicepreședintelui chinotehnic :
  a). Participă la ședințele CD și AG.
  b). Supraveghează și coordonează activitatea comisiei chinotehnice a clubului MCR, îndeplinind totodată și funcția de Președinte al acestei comisii.
  c). Înaintează spre aprobare Consiliului Director propunerile sale pentru componența comisiei chinotehnice.
  d). Prezintă CD spre aprobare regulamente chinotehnice specifice.
  e). Se va preocupa de existența în cadrul clubului a instrumentelor necesare efectuării de măsurători biometrice în vederea întocmirii corecte și complete a fișei de selecție.
  f). Va organiza instruirea persoanelor interesate din cadrul clubului în vederea prestărilor de asistență în cadrul arbitrajelor de selecție în special în scopul efectuării măsurătorilor cât mai precise.
  g). Realizează toate demersurile prevăzute de regulamentele ACHR în vederea verificării, transmiterii actelor chinotehnice ale membrilor clubului către secretariatul COR.
  h). Realizează comunicarea Clubului cu COR și cu alte organisme ale ACHR, privind domeniul chinotehnic.
  i). Se asigură de respectarea regulamentelor chinotehnice și a hotărârilor AG, cu privire la convocarea arbitrilor și respectarea standardului rasei.
  j). Prezintă anual Adunării generale un raport cu concluzii privind evoluția rasei în special date tehnice asupra măsurătorilor conform fișei de selecție, incidenței displaziei de șold și cot sau altor anomalii sau deviații de la standard apărute în cadrul efectivelor rasei.
  k). Urmărește evoluția liniilor de sânge și prezintă un raport documentat la sfârșit de mandat.
  l). Prezintă un plan concret de evaluare a exemplarelor ciobănesc mioritic în vederea existenței unei baze de date cu măsurători având drept scop urmărirea evoluției rasei.
  m). Se preocupă și realizează propuneri pentru îmbunătățirea caracteristicilor morfologice.
  n). Se implică în organizarea ședințelor adunării generale a Clubului.

Art.20. Conducerea curentă a clubului este asigurată de Consiliul Director.

Art.21. Consiliul Director are 3 membri și va avea urmatoarea structură : președinte, vicepreședinte organizatoric și vicepreședinte chinotehnic.

Art.22. Consiliul Director are în principal, următoarele atribuții:
a). Decide cu privire la orice problemă de interes curent privind organizarea și funcționarea clubului;
b). Decide asupra primirii și folosirii de subvenții, donații, sponsorizări, a gestionării patrimoniului și a cheltuielilor ce urmează a fi efectuate pentru realizarea obiectivelor clubului;
c). Duce la îndeplinire hotărârile luate de Adunarea Generală;
d). Stabilește necesarul de personal, forma de angajare, drepturile, obligațiile acestora, retribuția, angajează și disponibilizează personalul necesar desfășurării activității;
e). Stabilește taxele de participare la diferite activități;
f). Aprobă lista colaboratorilor clubului precum și condițiile de participare;
g). Convoacă Adunarea Generală cu stabilirea ordinei de zi;
h). Hotăraște înființarea de filiale, birouri, reprezentante, etc, în țară și străinătate;
i). Hotărăște primirea unor membri în club;
j). Hotărăște excluderea unui membru din club;
k). Întocmește proiectul de buget al asociației pe care îl supune spre aprobare Adunării Generale a asociației;
l). Prezintă Adunării Generale un Raport de activitate pentru perioada precedentă;
m). Oferă recompense membrilor clubului care au merite deosebite;
n). Aplică sancțiuni la propunerea Comisiei de disciplină, membrilor clubului care încalcă dispozițiile prezentului statut, ale legii sau oricăror regulamente care au legătură cu scopul clubului;
o). Prezintă Adunării Generale un raport anual de activitate;
p). Încheie acte juridice în numele și în interesul asociației;
q). Poate împuternici una sau mai multe persoane, dintre membrii asociației, cu responsabilități în vederea organizării unor activități specifice clubului;
r). Prezintă Adunării Generale un raport privind executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil pentru anul precedent.

Art.23. Controlul activității clubului se va face de către un cenzor. Cenzorul se numește de către Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director. În realizarea competenței sale Cenzorul are atribuțiile următoare:

a). Verifică modul în care este administrat patrimoniul M.C.R. și modul în care sunt respectate legile în domeniul financiar contabil.
b). Întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale.
c). Poate participa la ședințele Consiliului Director și ale Adunării Generale fără drept de vot.
e). Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală sau Consiliul Director în conformitate cu prevederile legale.

Capitolul VI. Mijloace materiale și financiare.

Art.24. Pentru asigurarea condițiilor de desfășurare a activităților socio-profesionale, clubul poate deține, închiria sau administra spații, săli de conferințe, etc.

Art.25. Fondurile bănești ale clubului provin din patrimoniul inițial, taxa de înscriere, cotizația periodică a membrilor, subvenții, venituri realizate din desfășurarea activităților clubului precum și alte venituri în condițiile legii.

Art.26. Fondurile bănești ale clubului vor fi păstrate și gestionate în conformitate cu prevederile legale. Clubul poate deschide cont in lei și în valută la bănci din țară și din străinătate.

Art.27. Folosirea mijloacelor materiale și bănești se face corespunzător hotărârilor Adunării Generale sau, după caz, a Consiliului Director.

Art.28. Controlul folosirii legale a fondurilor bănești va fi efectuat de cenzor.

Art.29. În condițiile actualelor reglementări, cenzorul nu va fi obligatoriu membru al clubului.

Capitolul VII. Dizolvarea și lichidarea clubului

Art.30. Dizolvarea clubului are loc în următoarele cazuri:
a). când Adunarea Generală a hotărât acest lucru;
b). când scopul clubului nu mai poate fi atins;
c). când numărul membrilor scade sub limita legală;

Art.31. Lichidarea se va efectua în condițiile legii. La lichidare, patrimoniul asociației va trece în patrimoniul Asociației Chinologice Române Timiș, persoană juridică română, situată în Timișoara, strada Virgil Onițiu nr. 19, având Cod Fiscal 10662323, înființată pe baza sentinței.

Cap VIII. Dispoziţii finale :

Art.32. Consiliul Director este obligat sa întocmească un Regulament de Organizare și funcționare.

Art.33. Consiliul Director este obligat să elaboreze sau să îmbunătățească toate regulamentele necesare unei bunei desfăşurări a activităţii Clubului.

Art.34. Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare privind persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial.

Art.35. Prezentul statut intră în vigoare din momentul apariției hotărârii judecătorești cu privire la modificările aduse Statutului asociației ASOCIAȚIA „Mioritic Club din România”.

Prezentul statut a intrat în vigoare de la data de 16.07.2018