October 6, 2017

Statut

Statutul Mioritic-Club România

Capitolul I. Denumire, sediu, caracterul, scopul și modalitatea de atingere a scopului.

Art.1. Denumirea asociației este “MIORITIC CLUB DIN ROMÂNIA”.
a). Sediul principal este : Romania, Timișoara, strada Virgil Onițiu, nr. 19;
b). Clubul este membru al Asociației Chinologice Române și respectă regulamentele acesteia;
c). Clubul poate avea sedii secundare, filiale, etc, în județ, în țară sau în străinatate;
d). Ștampila clubului are formă rotundă, cu inscripția “MIORITIC CLUB DIN ROMÂNIA” și va conține sigla clubului (un cap de câine de rasă Ciobănesc Românesc Mioritic.)

Art.2. Clubul are caracter particular, bazându-se pe asocierea iubitorilor și crescătorilor de câini Ciobănești Românești Mioritici.
a). Clubul nu are caracter politic și patrimonial;
b). Clubul se poate afilia la orice altă asociație sau uniune locală;
c). Clubul are gestiune economico-financiară independentă și va plăti taxele, obligațiile și contribuțiile impuse în cazul afilierii;

Art.3. Clubul are ca scop promovarea, protejarea și dezvoltarea rasei Ciobănesc Românesc Mioritic. În vederea asigurării și realizării scopului mai sus menționat, clubul :
a). Apară interesele colective ale membrilor săi;
b). Consiliază membrii săi în problemele de creștere, reproducție, îngrijire canină și în alte probleme cu caracter chinologic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
c). Întreține legături și realizează diverse înțelegeri cu alte asociații sau cluburi din țară sau străinătate;
d). Pune la dispoziția membrilor săi standardele oficiale ale rasei;
e). Organizează activități sportive specifice, în condițiile impuse de dispozițiile imperative ale art. 8 lit.(a) din O.U.G nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi;
f). Încurajează participarea membrilor săi la diferite manifestări chinologice;
g). Folosește toate posibilitățile și resursele de a promova și stimula dragostea oamenilor față de câinii de rasă în general și față de Ciobănescul Românesc Mioritic în special;
h). Consiliază în vederea achiziționării și vânzării câinilor aparținând rasei Ciobănesc Românesc Mioritic, cu respectarea prevederilor art. 8 lit (a) și (d) din O.U.G. nr. 55/2002;
i). Dezvoltă și întărește clubul prin obținerea de sponsorizări sau prin desfășurarea altor activități utile clubului;
j). Publică unele materiale (reviste, cărți, vederi, calendare, etc.) cu și despre Ciobănescul Românesc Mioritic;
k). Pune la dispoziția membrilor săi: regulamentele privind creșterea și planificarea reproducției canine, regulamentele competițiilor expoziționale și sportive specifice, precum și actele normative în vigoare care reglementează deținerea, reproducția și vânzarea câinilor de rasă;
l). Oferă informații privind exemplarele reproducătoare valoroase, cu acte de origine și rezultate competiționale deosebite, în vederea ameliorării rasei;
m). Îndrumă spre o conduită etică și sportivă;
n). Înființează întreprinderi economice în conformitate cu legea, al căror profit va servi exclusiv la realizarea scopului și obiectivelor clubului;

Art.4. Durata asociației : MIORITIC CLUB DIN ROMÂNIA se constituie pe o perioada nedeterminata.

Capitolul II. Patrimoniul asociației

Art.5. În vederea realizării scopului și obiectului de activitate al clubului, se constituie un patrimoniu inițial în valoare de 6.000.000 ROL, sumă ce va fi depusă în contul clubului prin contribuția egală a membrilor fondatori.

Art.6. Pot fi membri ai clubului, cetățenii români și străini care solicită înscrierea lor și se angajează că vor activa în cadrul clubului în sprijinul prevederilor prezentului statut. Clubul poate alege membri de onoare dintre personalitățile vieții publice, științifice, culturale, din țară și din străinatate. Membrii de onoare, prin prestigiul și renumele lor, pot contribui voluntar la sprijinirea și realizarea scopului și obiectivelor clubului.

Art.7. Calitatea de membru se obține în baza unei cereri tip, care se va putea procura de la secretariatul clubului sau din diverse publicații. În cazul persoanelor sub 16 ani, cererea trebuie semnată de reprezentantul legal. În cazul persoanelor între 16 și 18 ani, cererea va fi semnată personal, însă cu încuviințarea scrisă a reprezentantului legal. Nu pot deveni membri ai clubului cei care urmăresc numai obținerea de câștiguri prin cumpărarea, vânzarea de câini sau prin intermedierea acestor tranzacții, precum și membrii altor asociații de profil nerecunoscute de F.C.I.

Capitolul III. Drepturile și obligațiile membrilor

Art.8. Drepturile membrilor sunt:
a). De a beneficia de sprijin și consiliere în probleme chinologice specifice sau nu rasei Ciobănesc Românesc Mioritic;
b). De a lua parte la toate activitățile chinologice de club;
c). De a fi recompensat pentru merite deosebite;
d). De a alege și de a fi ales în conducerea clubului, cu excepția membrilor sub 18 ani;
e). De a avea acces la regulamentele clubului;
f). De a participa la conferințele, seminariile și adunările clubului;
g). De a participa la ședințele în care se iau hotărări cu privire la activitatea lor ca membri;

Art.9. Obligațiile membrilor sunt:
a). Să respecte Statutul și regulamentele clubului și să se conformeze prevederilor acestora;
b). Să sprijine aspirațiile și eforturile clubului;
c). Să achite la timp taxele și cotizațiile stabilite;
d). Să practice creșterea și îngrijirea câinilor cu seriozitate și bună-credință, în conformitate cu regulamentele clubului și să-i ocrotească cu atenție și dragoste;
e). Să ferească activitatea clubului de orice fel de divergențe și conflicte de ordin personal;
f). Să contribuie la gospodărirea sediului și a spațiilor amenajate;
g). Să nu utilizeze calitatea de membru în acțiuni ce dăunează activității clubului;

Capitolul IV. Încetarea calității de membru

Art.10. Calitatea de membru este personală și inalienabilă, ea nu poate trece la succesori.

Art.11. Membrul este de drept autorizat să părăsească oricând clubul, cu condiția să comunice hotărârea sa, în scris, organului de conducere, cu cel puțin 2 luni înainte de finele anului.

Art.12. Membrii clubului, care se fac vinovați de încălcarea dispozițiilor prezentului statut sau care prin activitatea lor aduc prejudicii materiale sau morale, pot fi excluși prin Hotărârea Consiliului Director; împotriva acesteia, cei în cauză pot face apel la Adunarea Generală care decide în ultimă instanță.

Capitolul V. Organele de conducere ale clubului

Art.13. Conducerea clubului este realizată de Adunarea Generală. Adunarea Generală este organul suprem al clubului și se compune din toți membrii prezentei organizații.

Art.14. Adunarea Generală se convoacă cel puțin o dată pe an, în primul trimestru al anului. În cazul în care este necesar, cu respectarea cerințelor de mai jos, ea poate fi convocată ori de câte ori este nevoie. Adunarea Generală se convoacă la solicitarea Președintelui clubului sau a oricărui membru al Consiliului Director în urma hotărârii luate în cadrul Consiliului Director, sau oricând se va solicita, în scris și motivat, Consiliul Director de către cel puțin o treime din membrii clubului. Consiliul Director este răspunzător de convocare. Convocarea va cuprinde data, locul și ora ședinței precum și ordinea de zi. În afară de cazurile urgente, constatate de Consiliul Director, convocarea trebuie comunicată prin mass-media sau corespondență, cu cel puțin 15 zile înainte de data ședinței.

Art.15. Adunarea Generală are următoarele atribuții:
a). Verificarea și aprobarea bilanțului și a contului de gestiune, precum și dezbaterea raportului cenzorului;
b). Descărcarea de gestiune a Consiliului Director;
c). Stabilirea prestațiilor și a cotizațiilor la care vor fi supuși membrii clubului;
d). Dezbate și aprobă rapoartele financiar-contabile ale Consiliului Director, aprobă și modifică bugetul;
e). Alege membrii Consiliului Director, Comisiei de Disciplina și cenzorul precum și membrii supleanți pentru fiecare din acestea;
f). Revocă individual sau colectiv mandatele membrilor Consiliului Director, membrilor Comisiei de disciplină precum și pe cel al cenzorului, în cazul în care aceasta se impune;
g). Aprobă modificările aduse statutului clubului;
h). Hotăraște, în ultimă instanță, cu privire la excluderea unui membru;
i). Decide în orice altfel de probleme de interes general privind organizarea și funcționarea clubului, potrivit obiectului său de activitate, care nu sunt date prin prezentul statut în competența Consiliului Director sau organelor de control;
j). Adoptă planul de activitate pe anul în curs;
k). Întocmește regulamentul de activitate al clubului;

Art.16. Toți membri clubului au drept de vot egal.
a). pentru ca Adunarea Generală să fie statutară, este nevoie de prezența a cel puțin jumătate plus unu din totalul membrilor clubului, iar hotărârile se iau cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți la ședință.
b). dacă adunarea generală nu este statutară ca urmare a neîntrunirii cvorumului se procedează la a doua convocare în termen de cel mult 30 de zile de la prima convocare. Consiliul director poate decide ca a doua convocare să fie făcută în aceeași zi, la un interval de cel puțin 30 (treizeci) de minute față de ora primei convocări, cu condiția ca acest lucru să fie adus la cunoștință membrilor în conținutul convocării pentru participarea la adunarea generală a asociației. La a doua convocare se vor putea lua hotărâri valabile cu votul majorității simple a celor prezenți, indiferent de procentul pe care acesția îl reprezintă din totalul membrilor asociației.
c). Deciziile privind schimbarea sediului clubului, modificarea scopului și dizolvarea clubului se vor putea lua doar cu votul favorabil a cel puțin 2/3 din numărul total de membri ai clubului.
d). Propunerile sau actele întocmite în scris fără deliberare vor avea putere de decizie dacă sunt semnate în unanimitate de membrii asociației;
e). Membrii vor putea vota personal sau prin mandatar cu procură specială sub semnatură privată care va fi transmisă asociației până în ziua Adunării Generale (inclusiv) prin mijloacele de comunicare, poștă, fax, e-mail sau Secretariatului Adunării Generale – și care va rămâne anexă la procesul-verbal încheiat cu ocazia ședinței.
f). În cazul votului egal, votul președintelui este decisiv;

Art.17. Adunarea Generală va fi prezidată de președintele clubului, iar în lipsa acestuia de unul din membrii Consiliului Director. Președintele va fi asistat de membrii Consiliului Director și de doi secretari, aleși dintre membrii prezenți. Secretarii vor verifica îndeplinirea condițiilor statutare în legatură cu convocarea ședinței și vor întocmi procesul-verbal al ședinței, care va cuprinde :
a). Data, locul, ora și ordinea de zi a ședinței;
b). Numărul de membri prezenți, membri absenți și totalul membrilor clubului;
c). Membrii reprezentați prin procuri speciale;
d). Problemele dezbătute;
e). Hotărârile adoptate și numărul de voturi întrunit; deciziile luate cu respectarea dispozițiilor legale și statutare sunt obligatorii pentru toți membrii clubului, chiar dacă acestia au fost absenți;
f). Semnătura secretarilor, prezidiului sedinței și a tuturor membrilor prezenți la adunare;

Art.18. Președintele clubului este ales prin vot de către Adunarea Generală. Președintele va fi ales numai din rândul membrilor ce activează în cadrul clubului de minim 1 an. Un mandat are durată de 4 ani.

Art.19. Atribuțiile președintelui:
a). Reprezintă clubul în raport cu alte cluburi, asociații, organisme și organizații naționale și internaționale cu scop similar;
b). Organizează și conduce activitatea clubului în scopul aplicării hotărârilor Adunării Generale și ale Consiliului Director, a programelor și a planurilor de activitate aprobate;
c). Prezintă informări asupra activității desfășurate;
d). Convoacă ședințele Consiliului Director și pregătește ordinea de zi;
e). Conduce ședințele Consiliului Director;
f). Analizează stadiul îndeplinirii obiectivelor propuse și a rezultatelor realizate de membrii clubului; În cazul în care președintele este absent sau nu poate vota din motive de incompatibilitate, atribuțiile acestuia vor fi exercitate de vicepreședinte sau de către un alt membru desemnat de Consiliul Director.

Art.20. Conducerea curentă a clubului este asigurată de Consiliul Director.

Art.21. Consiliul Director are 3 membri și va avea urmatoareă structură : președinte, vicepreședinte organizatoric și vicepreședinte chinotehnic.

Art.22. Consiliul Director are în principal, următoarele atribuții:
a). Decide cu privire la orice problemă de interes curent privind organizarea și funcționarea clubului;
b). Decide asupra primirii și folosirii de subvenții, donații, sponsorizări, a gestionării patrimoniului și a cheltuielilor ce urmează a fi efectuate pentru realizarea obiectivelor clubului;
c). Duce la îndeplinire hotărârile luate de Adunarea Generală;
d). Stabilește necesarul de personal, forma de angajare, drepturile, obligațiile acestora, retribuția, angajează și disponibilizează personalul necesar desfășurării activității;
e). Stabilește taxele de participare la diferite activități;
f). Aprobă lista colaboratorilor clubului precum și condițiile de participare;
g). Convoacă Adunarea Generală cu stabilirea ordinei de zi;
h). Hotăraște înființarea de filiale, birouri, reprezentante, etc, în țară și străinătate;
i). Hotărăște primirea unor membri în club;
j). Hotărăște excluderea unui membru din club;
k). Întocmește proiectul de buget al asociației pe care îl supune spre aprobare Adunării Generale a asociației;
l). Prezintă Adunării Generale un Raport de activitate pentru perioada precedentă;
m). Oferă recompense membrilor clubului care au merite deosebite;
n). Aplică sancțiuni la propunerea Comisiei de disciplină, membrilor clubului care încalcă dispozițiile prezentului statut, ale legii sau oricăror regulamente care au legătură cu scopul clubului;
o). Prezintă Adunării Generale un raport anual de activitate;
p). Încheie acte juridice în numele și în interesul asociației;
q). Poate împuternici una sau mai multe persoane, dintre membrii asociației, cu responsabilități în vederea organizării unor activități specifice clubului;
r). Prezintă Adunării Generale un raport privind executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil pentru anul precedent.

Art.23. Controlul activității clubului se va face de către un cenzor, persoană care trebuie să fie contabil, în condițiile legii. Cenzorul va aduce la cunoștință administratorilor neregularitățile în conducere și încălcările dispozițiilor legale și statutare pe care le constată, iar cazurile mai importante, le vor aduce la cunoștință Adunării Generale. Cenzorul are dreptul să obțină în fiecare lună de la administratori o situație despre mersul clubului. Cenzorul poate lua parte la adunările administratorilor, fără drept de vot. Este interzis cenzorului să comunice membrilor clubului în particular sau terților, date referitoare la operațiunile clubului constatate cu ocazia exercitării mandatului. Pentru primii 4 (patru) ani, controlul activității asociației se va face de către un cenzor numit, în persoana d-nei Băluț Ileana, CNP *************, domiciliată în Timișoara, Calea Aradului nr. 12, identificată cu C.I.seria x.x. nr. ******, eliberată de Poliția Municipiului Timișoara la data de 27.08.1987, aceasta având studii superioare economice și autorizată ca expert contabil.

Capitolul VI. Mijloace materiale și financiare.

Art.24. Pentru asigurarea condițiilor de desfășurare a activităților socio-profesionale, clubul poate deține, închiria sau administra spații, săli de conferințe, etc.

Art.25. Fondurile bănești ale clubului provin din patrimoniul inițial, taxa de înscriere, cotizația periodică a membrilor, subvenții, venituri realizate din desfășurarea activităților clubului precum și alte venituri în condițiile legii.

Art.26. Fondurile bănești ale clubului vor fi păstrate și gestionate în conformitate cu prevederile legale. Clubul poate deschide cont in lei și în valută la bănci din țară și din străinătate.

Art.27. Folosirea mijloacelor materiale și bănești se face corespunzător hotărârilor Adunării Generale sau, după caz, a Consiliului Director.

Art.28. Controlul folosirii legale a fondurilor bănești va fi efectuat de cenzor.

Art.29. În condițiile actualelor reglementări, cenzorul nu va fi obligatoriu membru al clubului.

Capitolul VII. Dizolvarea și lichidarea clubului

Art.30. Dizolvarea clubului are loc în următoarele cazuri:
a). când Adunarea Generală a hotărât acest lucru;
b). când scopul clubului nu mai poate fi atins;
c). când numărul membrilor scade sub limita legală;
Art.31. Lichidarea se va efectua în condițiile legii. La lichidare, patrimoniul asociației va trece în patrimoniul Asociației Chinologice Române Timiș, persoană juridică română, situată în Timișoara, strada Virgil Onițiu nr. 19, având Cod Fiscal 10662323, înființată pe baza sentinței.